Episodes
1
Love, Rosie (2014) IMDb 7.2 Directors: Christian Ditter.
Hakerek Nain: Juliette Towhidi, Cecelia Ahern.
Estrelas: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke.
Durasaun: 1h 42min.
Liña istoria
Rosie no Alex hanesan kolega ne’ebe diak komesa husi 5 anos. Karik sira la destinu atu hamutuk,,,,,ou sira bele? Koalia konaba domin, atu moris no halo desizaun ne’ebe diak, sira nain rua mak enemigu pergoju ba sira nia a’an rasik.
Foto

Relasaun Filme